مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب
عنوان / شماره صفحه
2-2 عملکرد    4
2-2-1 عملکرد شغلی    5
2-2-2 عملکرد کارکنان    6
2-2-3 ارزیابی عملکرد    7
2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی    8
2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد    9
2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل    9
2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی    10
2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی    11
2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد    12
2-2-6 ماهیت عملکرد    12
2-2-6-1 عملکرد وظیفه    12
2-2-6-2 عملکرد بافتی    13
2-2-6-3 عملکرد انطباقی    14
2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد    14
2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟    15
2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد    16
2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی    17
2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد    18
2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی    18
2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي    19
2-2-13-1 عوامل سازماني    19
2-2-13-2 عوامل فردی    20
2-1-13-3 عوامل درون فردی    20
2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن    20
2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن    22
2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی    23
2-3-4 انواع تعهد سازماني    24
2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    25
2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی    27
2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني    28
2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر    28
2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز    29
2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی    31
2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن    31
2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن    32
2-3-8-3 مدل آنجل و پری    33
2-3-8-4 مدل ماير و شورمن    33
2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر    34
2-3-8-6 مدل آلن و مایر    34
2-3-8-7 مدل پنلی و گولد    35
2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی    36
2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی    36
2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی    36
2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی    37
2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی    39
2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی    41
2-4 اشتیاق شغلی    44
2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی    45
2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط    48
2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی    50
2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی    52
2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد    55
2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی    56
2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی    59
2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان    61
2-5 پیشینه پژوهشی    63
منابع    70-80

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 167 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 80

حجم فایل:396 کیلوبایت

 قیمت: 38,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  فهرست مطالب
  2-2 عملکرد 4
  2-2-1 عملکرد شغلی 5
  2-2-2 عملکرد کارکنان 6
  2-2-3 ارزیابی عملکرد 7
  2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی 8
  2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد 9
  2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل 9
  2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی 10
  2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی 11
  2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد 12
  2-2-6 ماهیت عملکرد 12
  2-2-6-1 عملکرد وظیفه 12
  2-2-6-2 عملکرد بافتی 13
  2-2-6-3 عملکرد انطباقی 14
  2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد 14
  2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟ 15
  2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد 16
  2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی 17
  2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد 18
  2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی 18
  2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي 19
  2-2-13-1 عوامل سازماني 19
  2-2-13-2 عوامل فردی 20
  2-1-13-3 عوامل درون فردی 20
  2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن 20
  2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن 22
  2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی 23
  2-3-4 انواع تعهد سازماني 24
  2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 25
  2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 27
  2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني 28
  2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر 28
  2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز 29
  2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی 31
  2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن 31
  2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن 32
  2-3-8-3 مدل آنجل و پری 33
  2-3-8-4 مدل ماير و شورمن 33
  2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر 34
  2-3-8-6 مدل آلن و مایر 34
  2-3-8-7 مدل پنلی و گولد 35
  2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی 37
  2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی 39
  2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی 41
  2-4 اشتیاق شغلی 44
  2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی 45
  2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 48
  2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی 50
  2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی 52
  2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 55
  2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی 56
  2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی 59
  2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان 61
  2-5 پیشینه پژوهشی 63
  منابع 70-80 • محتوای فایل دانلودی:
  فهرست مطالب
  2-2 عملکرد 4
  2-2-1 عملکرد شغلی 5
  2-2-2 عملکرد کارکنان 6
  2-2-3 ارزیابی عملکرد 7
  2-2-4 ابعاد رفتاری عملکرد شغلی 8
  2-2-5 مدل‌های رفتاری عملکرد 9
  2-2-5-1 مدل چندعاملی کمپبل 9
  2-2-5-2 مدل رفتار شهروندی سازمانی 10
  2-2-5-3 مدل رفتار ضد تولیدی سازمانی 11
  2-2-5-4 مدل عامل عمومی عملکرد 12
  2-2-6 ماهیت عملکرد 12
  2-2-6-1 عملکرد وظیفه 12
  2-2-6-2 عملکرد بافتی 13
  2-2-6-3 عملکرد انطباقی 14
  2-2-7 ملاک‌های مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد 14
  2-2-8 چرا ارزیابی عملکرد مهم است؟ 15
  2-2-9 روش‌های ارزیابی عملکرد 16
  2-2-10 ابزارهای عینی ارزیابی عملکرد شغلی 17
  2-2-11 مقیاس‌های ذهنی ارزیابی عملکرد 18
  2-2-12 ابعاد عملکرد شغلی 18
  2-2-13 عوامل مؤثر بر عملكرد شغلي 19
  2-2-13-1 عوامل سازماني 19
  2-2-13-2 عوامل فردی 20
  2-1-13-3 عوامل درون فردی 20
  2-3 تعهد سازماني و تعاریف آن 20
  2-3-1 تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن 22
  2-3-3 پیشآیندهاي تعهد سازمانی 23
  2-3-4 انواع تعهد سازماني 24
  2-3-5 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 25
  2-3-6 دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 27
  2-3-7 مدل‌های نظري تعهد سازماني 28
  2-3-7-1 مدل مزیت‌های جانبی بکر 28
  2-3-7-2 مدل مودی، پورتر و استیرز 29
  2-3-8 الگوهاي چندبعدي تعهد سازمانی 31
  2-3-8-1 مدل اریلی و چاتمن 31
  2-3-8-2 مدل سه‌بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن 32
  2-3-8-3 مدل آنجل و پری 33
  2-3-8-4 مدل ماير و شورمن 33
  2-3-8-5 مدل با لفور و وِكسلر 34
  2-3-8-6 مدل آلن و مایر 34
  2-3-8-7 مدل پنلی و گولد 35
  2-3-9 مطالعات در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-1 مطالعه بارن و گرینبرگ در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-2 مطالعه ماتیو در مورد تعهد سازمانی 36
  2-3-9-3 مطالعات کوهن در مورد تعهد سازمانی 37
  2-3-9-4 مطالعه مایر و اسکورمن در مورد تعهد سازمانی 39
  2-3-10 دو ديدگاه درباره تعهد سازمانی 41
  2-4 اشتیاق شغلی 44
  2-4-1 تعریف اشتیاق شغلی 45
  2-4-2 اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 48
  2-4-3 پیش آیندهای اشتیاق شغلی 50
  2-4-4 محرکهای اشتیاق شغلی 52
  2-4-5 رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 55
  2-4-6 ابعاد اشتیاق شغلی 56
  2-4-7 استراتژی‌های مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی 59
  2-4-8 مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان 61
  2-5 پیشینه پژوهشی 63
  منابع 70-80